Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry | Ravitie 9 | 60120 Seinäjoki | 06 428 9200 | seinajoen.ravit@seinajoenravit.net

YHTEISOMISTUSSÄÄNNÖT

Yhtymän nimi ja kotipaikka: Talli Farmarista kunkkareihin, Seinäjoki

Tällä sopimuksella sopijapuolet sopivat yhdessä omistamansa hevosen,  Ropertto omistuksesta ja käytöstä seuraavaa.

Yleistä

Tämän hevoskimpan tavoitteena on mahdollistaa ravihevosen omistamisesta kiinnostuneille  henkilöille helppo sekä edullinen tapa tutustua raviurheiluun. Ensisijaisena tarkoituksena on tuottaa elämyksiä hevosta seuraamalla ja vain siinä tapauksessa, että hevonen kilpailee menestyksekkäästi kimppa voi mahdollisesti tulouttaa voittoa.

Organisaatiotahon  valitsema  ja  valtuuttama  valmentaja/asiantuntijaryhmä etsi laaditun budjetin  rajoissa vuonna 2015 syntynyttä suomenhevosta. Hevoseksi valittiin ori Ropertto, rek:n:ro 246001S00151741. Hevosen omistajaksi merkitään Suomen Hippos ry:n rekisteriin kimpalle valittu nimi: Talli Farmarista kunkkareihin, Seinäjoki

Sopijapuolet

Tämän  sopimuksen  sopijapuolia (osakkaita) ovat kaikki ne, jotka ovat suorittaneet osuudestaan 100  euron maksun jäljempänä mainitulle hevoskimpan pankkitilille, kuitenkin enintään 800 ensimmäistä osuutta maksaneet maksujärjestyksessä.  Kukin osakas sitoutuu  näihin sääntöihin sekä kimpan jäseneksi. Maksamalla osuusmaksun hyväksyt sopimuksen ehdot. Antamiasi yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa Seinäjoen raviradan yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti.

Pankkitili

Hevoskimpalle  on  perustettu  tili: FI30 4726 0010 1148 87,  Kurikan Osuuspankki (POP),  jolle osuusmaksut sekä mahdolliset tulot tallennetaan, ja josta maksetaan hevosen kulut. Tilillä olevat varat ovat kimpan osakkaiden yhteisiä osuuksien suhteessa. Tilin käyttöoikeus on edustajiston puheenjohtaja Rami Linnalla. 

Osuuksien määrä ja kimpan voimassaoloaika

Osuuksien  yhteismäärä  on  800  kpl.  Kukin  osakas  voi  omistaa  enintään  50 osuutta. Osakkuuden voi ostaa yksi tai useampi henkilö. Jos yhtä osakkuutta  kohden  on  useampi  osakas,  nimetään  heistä  yksi  osakkuudenhaltijaksi. Yhteisomistus on voimassa 31.12.2020 saakka.

Valmentaja

Ropertton valmentajana toimii Tommi Ala-Nikkola. Hän  on  sitoutunut  kimppatallin  sääntöihin  ja  tekee  määräajan  puitteissa  parhaansa hevosen  kilpauran  edistämisen  eteen.  Hoito-  ja  valmennusmaksu  sovitaan valmentajan  kanssa erikseen tehtävällä  valmennussopimuksella.  Valmentaja  saa  myös  yhteensä  15%  palkkion  hevosen  voittamista rahapalkinnoista,  mikä  jaetaan valmentajan ja ohjastajan kesken siten kuin  he  keskenään kulloinkin sopivat. Valmentaja ei voi korottaa näitä maksuja alan yleisen palkka-  ja hintatason nousua vastaavasti.  Valmentaja päättää kimppavarsan hoidosta, valmennuksesta ja kilpailuttamisesta kuullen tarvittaessa edustajistoa.

Päätöksenteko ja kimpanvetäjä

Rata on valinnut kimpalle viiden hengen edustajiston, jotka toimivat palkkioitta. Edustajiston muodostavat: Mia Jussila, Tiina Keski-Salmi, Timo Krankkala, Rami Linna ja Arja Talvilahti. Edustajisto käyttää kimppahevosta koskevissa asioissa päätösvaltaa, kuitenkin tämän sopimuksen mukaisin rajoituksin. Kaikilla edustajiston jäsenillä on nimenkirjoitusoikeus.  Erimielisyyden  ilmaantuessa  päätökseksi  tulee kanta,  jota yli puolet edustajiston jäsenistä kannattaa.

Kimpan tiedottajana toimii edustajiston  jäsen, Timo Krankkala, ja hän edustaa yhteisomistajia ulospäin kimppaan ja kimppahevoseen  liittyvissä  käytännön asioissa.  Kimpanvetäjälle maksetaan korvausta hänen tekemästään työstä 100,00 euroa/kuukaudessa.

Ropertto maksetaan ennakkomaksullisiin ikäluokkakilpailuihin, pakollisina kilpailuina ovat Kriterium, Derby ja Suur-Hollola.

Hevosen mahdollisesti voittamat  kunnia-  ja esinepalkinnot arvotaan vuosittain osakkaiden  kesken. Hevosen mahdolliset voittoloimet arvotaan kimpan päätyttyä osakkaiden kesken.

Edustajisto ei voi myydä kimppahevosta kimpan voimassaoloaikana eikä sinä aikana lopettaa sitä muuten kuin kilpailemisen estävän loukkaantumisen takia eläinsuojelullisista syistä.

Osakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Osakkaat valtuuttavat tällä sopimuksella edustajiston edellä selostettuun tehtäväänsä  tämän  sopimuksen  voimassaoloajaksi.  Osakkailla ei siten ole itsenäistä päätösvaltaa kimppahevosen suhteen. Osakas ei voi luovuttaa omaa osuuttaan  kolmannelle  osapuolelle  (poikkeuksena kuolemantapaus,  jolloin osakkuus siirtyy perikunnalle). Osakas ei voi vaatia kimppahevosta myytäväksi yhteisomistussuhteen lopettamiseksi tai uskotun miehen määräämistä hallinnoimaan kimppahevosta. Osakkaalla on oikeus jako-osuuteen edellä mainitun omistuskauden päättyessä.

Osakas on velvollinen pitämään yhteystietonsa ajan tasalla kimpanvetäjän suuntaan.Osakas on velvollinen korvaamaan yhtymälle vahingon, jonka hän tahallisesti tai tuottamuksellisesti yhtymälle aiheuttaa.

Osakkaat  ymmärtävät, että sairaudet,  vammat,  vaivat  ja mahdollinen juoksijanlahjojen puute voivat lykätä suunniteltua kilpailuaikataulua ja että keskimäärin alle puolet 4-vuotiasta  sh-ravureista  pääsee starttiin.

Talousasiat

Osakkaalle ei synny hevosesta mitään kuluja tai velvoitteita edellä mainitun osuusmaksun (100 euroa) lisäksi.

Jos kulut ylittävät tulot, organisaatiotaho vastaa tappiosta. Edustajisto seuraa budjetin toteumaa. Osakkailta kerättävät tulot käytetään kimppahevosen ostamiseen, valmentamiseen, terveydenhoitoon, kilpailuttamiseen, kilpailumaksuihin, kuljetuksiin,  vakuutuksiin, muihin vastaaviin välttämättömiin  menoihin sekä kimppatallin kohtuullisiin hallinto- ja markkinointikuluihin. Tulojen arvioidaan riittävän sanottuihin kuluihin kimpan koko voimassaoloaikana. Organisaatiotaho hoitaa kimpan rahaliikenteen.

Kimpan päätyttyä, 31.12.2020 jälkeen, hevonen myydään joulukuussa 2020 huutokaupalla, joka tapahtuu Seinäjoella ravitapahtuman yhteydessä eniten tarjoavalle.

Kaikki hevosen tilillä olevat rahat (ml. myyntihinta) jaetaan 31.12.2020 jälkeen osakkaiden kesken, osuuksien suhteessa.

Jos hevonen kuolee, käyttämättä jäänyt osa kuluihin varatuista rahoista, mahdollisesti  kertynyt  kilpailuvoittosumma  sekä  vakuutuskorvaus  jaetaan  osakkaiden kesken.

Jos hevonen loukkaantuu tai sairastuu niin vakavasti tai siltä löytyy sellainen terveydellinen syy, että se ei pysty enää kilpailemaan ennen 31.12. 2020 päättymistä  (eläinlääkärin  arvio),  kimppa  puretaan.

Hevonen myydään joulukuussa 2020 Seinäjoella ravitapahtuman yhteydessä eniten tarjoavalle. Myyntihinta, käyttämättä jäänyt osa kuluihin varatuista rahoista sekä  mahdollinen  kilpailuvoittosumma jaetaan osakkaiden  kesken. 

Hevonen voidaan myös joutua lopettamaan eläinsuojelullisista syistä, jos se on loukkaantunut.

Jos em. hevoskimppa joutuu luopumaan hevosesta ennen 1.5.2018, on jäljelle jääneillä rahoilla mahdollisuus hankkia uusi hevonen korvaamaan menetetty.

Tällöin edustajisto tekee harkintansa mukaan päätöksen uuden hevosen hankinnasta.

Vakuutus

Jos  ostettava hevonen on myyjän  toimesta  vakuutettu,  jatketaan samaa vakuutusta. Hevosella tulee olla henkivakuutus ostohinnasta, sekä  kattava eläinlääkärikuluvakuutus. Kimpanvetäjä huolehtii, että hevosella on vakuutus ennen kuin sitä kuljetetaan ostopaikalta eteenpäin.

Tiedottaminen ja toiminta
Kimpanvetäjä tiedottaa hevosen kuulumisista ja muista kimpan asioista sähköpostitse, Seinäjoen raviradan verkko–sivulla sekä tallin omalla Facebook-sivulla. Tiedottaminen tapahtuu vähintään kerran kahdessa viikossa. Kimppatallin osakkaille tiedotetaan hevosen asioista kootusti,  yksittäisiä vierailuja hevosen  kotitallille tai soittoja valmentajille ei sallita  valmentajan  työrauhan  takaamiseksi. 

Tapaamiset järjestetään edustajiston päättämin tavoin keskitetysti asianmukaisissa tiloissa ja ajankohtina kimpanvetäjän kautta.

Kimppa kokoontuu vuosikokoukseen kerran vuodessa.

Edustajisto ja valmentaja ovat paikalla ja kokouksessa käydään läpi kimpan talousasiat sekä menneet ja tulevat ajankohtaiset asiat.

Voimassaolo

Tämä sopimus on sitovana voimassa niin kauan kuin kimppahevonen on myymättä tai mahdolliset ylijääneet varat tilittämättä osakkaille.

Mahdolliset  tätä  sopimusta,  yhteisomistusta  ja  kimppavarsaa  koskevat  erimielisyydet ratkaisee Seinäjoen käräjäoikeus.

Tätä sopimusta on laadittu viisi kappaletta: yksi kappale kullekin edustajiston jäsenelle, yksi kappale kimppahevosen valmentajalle ja yksi kappale säilytettäväksi organisaatiotahon puolesta osakkaiden lukuun. Osakas saa pyynnöstä jäljennöksen sopimuksesta.

Seinäjoella 30.03. 2017

Talli Farmarista Kunkkareihin, Seinäjoki

Edustajisto